دستورالعمل هاي هیات امنا

 

دستورالعمل نحوه اداره بیمارستانهای آموزشی هیأت امنایی و مقررات تمام وقتی پزشکان

موضوع بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

در راستای اجرای بند "د" ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی خدمات بالینی ، افزایش بهره وری ، سرعت در ارائه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مندی آحاد جامعه الگویی مدیریتی با بکارگیری استراتژی های مدیریت عملکرد کارکنان ، بودجه ریزی عملیاتی ، کاهش تصدی خدمات ، مدیریت نگاهداشت ، استقرار نظام جامع اطلاعات و حاکمیت بالینی ، نظام جامع مدیریت بیمارستانی با دستور العمل ذیل اجرا خواهد شد.

ماده 1: در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

 

الف- وزارت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ب- قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

ج- پزشکان تمام وقت جغرافیایی: پزشکان عضو هیأت علمی و غیر هیأت علمی که در بیمارستانهای آموزشی (دانشگاهی) شاغل بوده و به صورت شبانه روزی به صورت مقیم یا آماده به خدمت (آنکال) مشغول ارائه خدمت بوده و حق فعالیت پزشکی در خارج از محدوده دانشگاه را ندارد.

تبصره 1: پزشکانی که به عنوان هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی استخدام شده اند ، درصورتی که مطابق ضوابط قبلی حایز شرایط دایر نمودن مطب شده اند یا تا آخر برنامه پنجم توسعه حایز این شـــرایط می شوند فقط تا آخر سال 1394می توانند مطب خود را با رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 این بند دایر نگهدارند.

تبصره 2 : مطب های مجاز برای پزشکان واجد شرایط در تبصره 1 بند ج ، بنا به تعریف عبارت از مطب هایی است که در آنها با بیمارستان، قرارداد همکاری منعقد شده ، طرف قرارداد سازمانهای بیمه گر می باشند، تعرفه های مصوب را رعایت نموده و کلیه بیماران را جهت هرگونه اقدام تشخیصی درمانی خارج از مطب به بیمارستانهای آموزشی مربوطه ارجاع نمایند. اين مطبها در حقيقت عملكردي مشابه كلينيكهاي ويژه در ساختارهاي محيطي خواهند داشت.

تبصره3: چنانچه پاره ای از پزشکان عضو هیات علمی که حداکثر تا سال 1390 حداقل نیمی از خدمت مقرر برای احراز بازنشستگی را تکمیل می نمایند، نخواهند از مزایای این بند استفاده نمایند، مشروط بر اینکه تعداد آنها از 30% پزشکان هیات علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بیمارستان بیشتر نباشد،
می توانند، به عنوان عضو هیات علمی دانشکده پزشکی و به صورت مامور در این بیمارستانها خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی ارائه نمایند. این افراد نمی توانند از مزایای نظام نوین کارانه برخوردار شوند.

تبصره4: کلیه پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان هیات علمی و غیر هیات علمی در رده ، معاون وزیر و مدیران کل در ستاد وزارتی و رییس دانشگاه، معاونین وی و رؤسای بیمارستان ها و مدیران شبکه هادر ستاد دانشگاه به عنوان پزشکان ستادی مشمول تعریف تمام وقت جغرافیایی بر اساس تبصره های 1و2 این دستورالعمل موظف به اجرای ضوابط بوده و پرداخت حقوق و مزایا و کارانه تمام وقتی منوط به رعایت شرایط و تعاریف مندرج در این دستور العمل خواهد بود. ستاد وزارت و دانشگاه مربوطه موظفند کارانه معادل متوسط کارانه دریافتی عضو هیئت علمی هم رشته و هم رده این اعضای ستادی در بیمارستان را به آنان پرداخت نمایند. در خصوص همکاران غیر بالینی ملاک پرداخت کارانه تمام وقتی متوسط کارانه اعضای هیات علمی بالینی خواهد بود.

 

د- حق العلاج k پزشکی : جراحی، بیهوشی، داخلی و حق الزحمه ویزیت و مشاوره پزشکی

 

هـ - تعرفه تخت بستری : هزینه اقامت بیمار در تختهای عادی و ویژه که میزان آن هر سال بر اساس قيمت واقعي توسط وزارت بهداشت تعیین و پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

و- بیمارستان ها : بیمارستان هایی هستند وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور که تحت نظر هیأت امناء خود با رعایت کلیه مقررات قانون و ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعملهای وزارت و هیات امنای دانشگاه مربوطه اداره شده و کلیه اعضای هیأت علمی و پزشکان غیر هیأت علمی آنها تمام وقت جغرافیایی بوده و اعتبارات آنها بصورت تجمیعی و براساس قیمت واقعی، از محل منابع عمومی و یا ازطریق درآمد اختصاصی حاصل می شود.

 

زستاد : ستادراهبردی بیمارستانهای هیأ ت امنایی است که مستقر در وزارت بوده و اعضاء آن با حکم وزیر به مدت2 سال منصوب می گردند.

تبصره:این ستاد موظف است ضمن نظارت دقیق بر استقرار برنامه هیات امنایی شدن کلیه بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی کشور در طول برنامه پنجم توسعه بر روند توسعه نیروی انسانی بیمارستانها، تنظیم روابط آنها با سازمانهای بیمه خدمات درمانی و اجرای برنامه ارتقاء کیفیت آنها نظارت نماید.

 

ماده 2: ترکیب اعضای هیأت امنای بیمارستان:

1-   رئیس دانشگاه بعنوان رئیس هیأت امناء

2-   رئیس بیمارستان بعنوان دبیر هیأت امناء

3-   یک نفر خبره مدیریت به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با تائید رییس دانشگاه

4-   نماینده خیرین سلامت به پیشنهاد مجمع خیرین استان و با تایید رییس دانشگاه

5-   دو نفر از اعضای هیأت علمی به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با تایید رییس دانشگاه

6-   یک نفر نماینده استانداری با معرفی استاندار و یا نماینده شهرداری به انتخاب شهردار به تشخیص رئیس هیات امنای بیمارستان

تبصره 1: دبیرخانه هیأت امناء در بیمارستان مستقر است و مسئولیت آن با رییس بیمارستان (دبیر هیأت امناء) است

تبصره 2: جلسات هیأت امناء حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل خواهد شد و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره 3: مدت عضویت اعضاء هیأت امناء به مدت 2 سال و با حکم رئیس دانشگاه خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4: شرح وظایف و حدود اختیارات هیأت امناء بیمارستان ها با پیشنهاد ستاد و تصویب هیأت امناء دانشگاه تعیین می شود.

تبصره 5 : مصوبات هیات امناء بیمارستانها پس از تایید رییس دانشگاه اجرایی خواهد شد.

ماده 3 : سهم اعتباری بیمارستان ها از محل منابع عمومی در قالب بودجه تفصیلی دانشگاه و به صورت کمک در اختیار بیمارستان قرار می گیرد. اعتبار اختصاص یافته ازمحل منابع عمومی و در آمد اختصاصی و سایر درآمدهای بیمارستان به عنوان یک واحد مستقل، در قالب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنای بیمارستان و با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه هزینه خواهد شد.

ماده 4: تعرفه خدمات در این بیمارستانها معادل K6/3 خواهد بود. بیمارستان موظف است صورت حسابهای ارسالی به سازمان بیمه را پس از تأیید نماینده سازمان و از طریق دانشگاه به ستاد وزارت ارسال دارد. وزارت بر اساس k6/1 حق العلاج پزشکی وk6/2 هزینه تخت بستری، هزینه مربوطه را محاسبه نموده و پس از کسر اعتباراتی که از محل منابع عمومی دانشگاه به بیمارستان اختصاص می یابد مابه التفاوت را از طریق دانشگاه به درآمد اختصاصی بیمارستان مربوطه پرداخت خواهد نمود.

تبصره:هیات امنای بیمارستان اختیار دارد نسبت به تعيين حق‌الزحمه پزشكان از حق العلاج بین رشته های مختلف گروه پزشکی بنحوی عمل نماید که تناسب بین پرداخت ها عادلانه تر شود و کف پرداخت ها بالاتر آمده و برای رشته های با در آمد بالاتر هم سقف پرداخت تعیین نماید.

ماده 5: به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی امتیازات آموزشی پژوهشی ویژه ای مطابق دستورالعملی که توسط وزیر بهداشت ، درمان آموزش پزشکی ابلاغ می گردد تعلق می گیرد.

ماده6:بیمارستانها موظفند دارو ، لوازم مصرفی ، تجهیزات پزشکی و پروتز مورد تائید و استاندارد را برای ارائه به بیماران تامین نموده ، در صورت حساب بیمار منظور نمایند.

ماده7: بیمارستان باید با نظر و تشخیص هیئت امنا، ظرفیت های مناسب جهت پاسخگویی به افزایش تعداد بیماران بستری ناشی از تمام وقت شدن اعضای هیئت علمی را فراهم نماید و چنانچه در داخل بیمارستان امکان ایجاد بخش ویژه نباشد بیمارستان می تواند با مراکز بخش خصوصی که ضوابط مصوب هیات امناء را رعایت می نمایند عقد قرارداد نموده و پزشکان بیمارستان در آن مراکز بیمار بستری نمایند. 

ماده8: بیمارستانها مجازند با سازمانهای بیمه گر برای خدمات فراتر از بسته بیمه پایه در قالب بیمه مکمل عقد قرارداد نمایند.

تبصره 1: در صورت عقد این گونه قراردادها نباید خدمات ارائه شده به دارندگان بیمه های پایه کاهش یابد.

تبصره 2: تعرفه قرارداد با سازمانهای بیمه گر تجاری در مورد این گونه خدمات بر اساس توافق بيمارستانها با سازمانهاي بيمه‌گر تجاري خواهد بود.

تبصره3: چنانچه در هر استانی شرکت های بیمه خصوصی حاضر نشوند با این بیمارستانها قرار داد ببندند، دانشگاه علوم پزشکی مجوز فعالیت آن شرکت بیمه خصوصی را برای قرارداد های درمانی با بخش خصوصی در آن استان بحالت تعلیق درمی آورد.

 

ماده 9: بیمارستانها موظفند جهت ارتقاء امور درمانی، آموزشی و پژوهشی امور مذکور را مطابق استانداردهای اعلامی وزارت و دانشگاه مربوطه انجام دهند به نحوی که در انتهای سال دوم برنامه استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی و حاکمیت بالینی در بیمارستان استقرار یافته باشد

ماده 10: هیات امناء بیمارستان موظف است در قبال نتایج ارزشیابی انجام شده توسط مراجع تعیین شده از سوی وزارت و دانشگاه مربوطه اقدام لازم را انجام دهد و نتایج ارتقای کیفیت و کمیت خدمات را هر شش ماه به ستاد بیمارستانهای هیأت امنایی که در وزارت تشکیل می شود گزارش نماید.

ماده 11:این دستور العمل در11ماده و 14 تبصره در تاریخ04/07/90 به تصویب وزیر بهداشت رسیده و از تاریخ تصویب در بیمارستانهای واجد شرایط قابل اجرا است.

 

دستورالعمل هاي پيشين هيات امنا

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان هیأت امناء دستورالعمل هاي هيات امنا