معاونت پشتیبانی وتوسعه

-دوماهه ششم

-دوماهه پنجم

-دوماهه چهارم

-دو ماهه سوم

 

-دوماهه ششم

-دوماهه پنجم

-دوماهه چهارم

-دو ماهه سوم

-دوماهه دوم

-دوماهه اول

-دوماهه ششم

-دوماهه پنجم

-دوماهه سوم و چهارم

-دوماهه دوم

-دوماهه اول

-دوماهه ششم

-دوماهه پنجم

-دوماهه چهارم

-دو ماهه سوم

-دوماهه دوم

-دوماهه اول

-دوماهه ششم

-دوماهه پنجم

-دوماهه چهارم

-دو ماهه سوم

-دوماهه دوم

-دوماهه اول

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان هیأت امناء دستورالعمل هاي هيات امنا معاونت پشتیبانی وتوسعه