جلسات هیات امناء

  

     اولین جلسه هیأت امنا 

اولین جلسه هیأت امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 9 تن از اعضاء هيات امنا 10-8 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/8/88 در سالن جلسات مركزتشکیل شد. این جلسه در خصوص اجراي بندهاي آيين نامه هيات امنا 9 مصوبه داشت. 

  

 دومین جلسه هیأت امنا  

دومين جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 8 تن از اعضاء همچنين رئيس دانشكده پزشكي ومعاون اجرايي معاونت درمان ( مدعوين ) در ساعت 7:30 صبح روز پنج شنبه مورخ 3/10/88 در سالن جلسات مرکز برگزار شد. اين جلسه در خصوص تكميل ظرفيت اعضاي هيات علمي تمام وقت مركز، 3 مصوبه داشت . 

  

 سومین جلسه هیأت امنا  

سومین جلسه هیأت امنای مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 9 تن از اعضاء در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 24/1/89 در سالن جلسات مركز برگزار شد . اين جلسه در خصوص تاپ چارت سازماني، تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي كادر پرستاري، صدور مجوز بكارگيري نيروهاي مورد نياز، تشكيل كميته فروش اموال اسقاطي مركزوتعيين تقويم برگزاري جلسات هيأت امناء ، 7 مصوبه داشت. 

 

 چهارمین جلسه هیأت امنا  

چهارمین جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور  8 تن از اعضاء محترم هيأت امنا ساعت 16:30 روزسه شنبه مورخ 28/2/89 در سالن جلسات مركز برگزار گردید. این جلسه در خصوص چگونگي پرداخت صورتحسابها به مركز و جذب اعتبارات مربوط به ساخت و تجهيز پاويون و توسعه اورژانس مركز 4 مصوبه داشت. 

 

 پنجمين جلسه هیأت امنا  

پنجمين جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 7 تن از اعضاء درساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 29/4/89 در سالن جلسات مركزبرگزار گردید. این جلسه در خصوص راه اندازي بخش ويژه ،تكميل ظرفيت نيروهاي مورد نياز مركز ( مربوط به مصوبات صورتجلسات قبل ) 6 مصوبه داشت . 

 

 ششمین جلسه هیأت امنا  

ششمین جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 7 تن از اعضاء درساعت 16:30 روزسه شنبه مورخ 27/7/89 در سالن جلسات مركز برگزار گردید. این جلسه در خصوص پرداخت نقدي هزينه غذاي پرسنل، تعيين سقف اضافه كاري پرسنلي ،مجوز عقد قرارداد تبصره 3 ماده 2 آيين نامه اداري- استخدامي با پرستاراني كه مدت طرح ايشان در مركز به پايان رسيده است، 4 مصوبه داشت .

 

هفتمين جلسه هیأت امنا  

هفتمين جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 8 تن از اعضاء درساعت 16 روزسه شنبه    مورخ 30/9/89 در سالن جلسات مركز برگزار گردید. این جلسه در خصوص نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي مركز، نوسازي اتاقهاي بيماران ، تغيير چارت سازماني بيمارستان و بكارگيري كارشناس ژنتيك، 4 مصوبه داشت .

 

هشتمين جلسه هیأت امنا

هشتمين جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 8 تن از اعضاء درساعت 16 روزسه شنبه    مورخ 30/1/90 در سالن جلسات مركز برگزار گردید. در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از خلاصه فعاليتهاي عمراني اجرا شده در نيمه دوم سال 89، در خصوص تسريع در انجام پروژه هاي عمراني ( سال 90) از جمله توسعه فضاي فيزيكي اورژانس شروع عمليات ساختمان پاويون، نمازخانه و... نيزجايگزيني پرستاراني كه در آزمون استخدامي در ساير مراكزجذب گرديده اند، ، 6 مصوبه داشت.

 

نهمين جلسه هیأت امنا 

نهمين جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور 4 تن از اعضاء درساعت 16 روزسه شنبه مورخ 14/4/90 در سالن جلسات مركز برگزار گردید. در اين جلسه در خصوص بررسي نحوه برخورد با ازدحام و شلوغي بيش از حد مراجعين در اورژانس ،بررسي امكان جابجايي درمانگاه و كلينيك ويژه مركز به خارج و بررسي راه حل هاي مشكل كمبود شديد نقدينگي در مركز مذاكره انجام شد. ليكن مصوبه اي نداشت.

 

دهمين جلسه هیأت امنا

دهمين جلسه هیات امناء مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) با حضور كليه اعضاء در ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 4/8/90 در سالن جلسات مركز برگزار گردید. اين جلسه در خصوص مدت مرخصي بدون حقوق پرسنل تبصره 3 و 4 مركز ،درصد كارانه پزشكان و پرسنل از بخش جراحي منتخب ، كمبود كادر پرستاري، ساخت درمانگاه تخصصي براي مركز و حل مشكل پاويون فراگيران، 8 مصوبه داشت .

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان هیأت امناء جلسات