مسئولین فنی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر حسین افریچه

drafricheh

سمت:

مسئول فنی

تحصيلات:

دکترای تخصصی پزشکی قانونی

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شرح وظايف:

الف) نظارت بر كليه امور فني خدمات پزشكي و پيراپزشكي بيمارستان و پاسخگويي در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتني بر قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي وزارت

تبصره- با توجه به ضرورت حضور و كنترل نظارت مستمر مسئول فني در نوبت كاري مربوطه، مسئولان فني در زمان قبول مسئوليت فني نبايستي در محل ديگري(مطب، بيمارستان و ... ) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئوليت فني همزمان نيز صادر نمي گردد.

ب) سرپرستي كليه بخشهاي بستري، درمانگاه و فوريتهاي پزشكي (اورژانس)

ج) كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي ، درماني، تجهيزات پزشكي و داروئي بيمارستان

د) نظارت بر انتخاب ، بكارگيري و فعاليت نيروي انساني واجد شرايط و صلاحيت براساس ضوابط مورد قبول وزارت براي قسمتهاي مختلف بيمارستان و نظارت بر فعاليتهاي آنان براساس مقررات موجود.

ه) ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي و بخش هاي مختلف بيمارستاني و تش كيل جلسات مربوطه براساس دستور العملهاي وزارت

و) نظارت بر حفظ شئون پزشكي و اجراي ضوابط انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس و دستور العمل هاي مربوطه.

ز) جلوگيري از اعمال پزشكي غيرمجاز بدون انديكاسيونهاي علمي

ح) رسيدگي به شكايات بيماران در امور فني و پاسخگويي به آنان و ساير مراجع ذيربط.

ط) نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ، نحوه فعاليت بيمارستان و تهيه گزارش در صورت درخواست مراجع ذيربط براساس قوانين- مقررات و دستورالعملها

ي) كنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بيماران در تمام ساعات شبان ه روز و ايام تعطيل با رعايت مقررات مصرح در اين آئين نامه

ك) كنترل و نظارت بر پذيرش موارد فوريتهاي پزشكي بيمارستانها براساس تخصص هايي كه مجوز آنرا دريافت كرده بايستي امكانات ، نيروهاي تخصصي و كادر پيراپزشكي مورد نياز را براي درمان بيماران اورژانسي بصورت24 ساعته در اختيار داشته باشد و هيچ بيمار اورژانسي به مركز ديگر نبايستي انتقال داده شود مگر در شرايطي كه در حيطه تخصصي بيمارستان نبوده كه در اينصورت پس از انجام اقدامات اوليه درماني مستقيما" و يا از طريق ستاد هدايت و اطلاع رساني دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذيرش مي گردد.

ل) نظارت بر گزارشدهي صحيح و به موقع مشخصات بيماران مبتلا به بيماريهاي واگير قابل گزارش، به مركز بهداشت شهرستان مربوطه

تبصره: فهرست بيماريهاي واگير قابل گزارش وچگونگي گزارشدهي توسط وزارت مشخص و اعلام مي شود.

م) ارسال آمار كلي فعاليتهاي بيمارستان هرسه ماه يكبار به دانشگا ه /دانشكده مربوطه طبق فرم مخصوص كه از طرف وزارت در اختيار آنها قرار مي گيرد

ن) نظارت بر پذيرش بيماران و رعايت تعرفه هاي مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه

س) اعلام نواقص و تخلفات ارتكابي در نوبت هاي كاري بيمارستان از وظايف و دستورالعمل هاي مربوطه ( از جمله اقدامات خلاف موازين اسلامي ، قانوني ، شئون پزشكي و اخلاقي كادر پزشكي و پيراپزشكي) به موسس بيمارستان ، وزارت ، دانشگاه /دانشكده مربوطه ، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي و ساير مراجع ذيربط

ش) ايجاد هماهنگي بين مسئولان فني و نظارت بر عملكرد آنها

ض)شركت در جلسات هماهنگي تشكيل شده از طرف دانشگاه/دانشكده ذيربط

ف) مسئولان فني بيمارستان مي توانند از موسسين بيمارستان نيز باشند و در هرحال هر فرد فقط مي تواند حداكثر مسئول فني دو نوبت كاري در هر شبانه روز باشد.

تبصره 1- هر يكي از مسئولين فني در نوبت كاري خود مسئوليت آن قسمت از وظايف مربوط به خود را كه در ارتباط با فعاليتهاي جاري بيمارستان است بعهده خواهند داشت.

تبصره 2-بيمارستان بايد داراي دفتر مخصوصي باشد و كليه مسئولان فني موظفند همه روزه پس از پايان كارخود اقدامات انجام شده بيمارستان را طبق ضوابط مربوطه يادداشت و يا مشكلات بوجود آمده را در آن ثبت ، امضاء و ممهور به مهر نظام پزشكي نمايند.

تبصره 3-در صورت عدم امكان حضور هريك از مسئولان فني بيمارستان به مدت حداكثر 3 ماه با موافقت دانشگاه/دانشكده مربوطه، مسئول فني موقت (جانشين) مسئوليتهاي وي را بعهده خو ا هد گرفت و در صورت غيبت بيش از سه ماه در سال بايستي فرد ديگري بعنوان مسئول فني طبق ضوابط معرفي گردد.

تبصره4- نام و مشخصات بيماران اورژانس بايد در دفتر مخصوص ثبت و اسامي افراد فوت شده برحسب دستورالعملهاي وزارت با ذكر علت و زمانبندي تعيين شده به معاونت مربوط ه دانشگاه/دانشكده گزارش شود.

ماده 14- بيمارستانها بايد حداقل يك دستگاه آمبولانس براي تمام ساعات دراختيار داشته باشند.

تبصره 1- آمبولانس بيمارستان صرفا" مجاز به انتقال يا جابجايي بيماران تحت درمان خود در موارد مورد نياز مي باشد.

تبصره 2- مشخصات فني ،تجهيزات ، ملزومات ، و خدمه آمبولانس براساس ضوابط مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي خواهد بود.

 

مطالب آموزشی

تخلفات كيفری گروه پزشكی

اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

رضایت و برائت در درمان

رابطه پزشک و بيمار

نقش پزشک و پرستار دراخذ رضايت و برائت

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان رئیس مسئولین فنی