مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

معاونت آموزشی وپژوهشی

زیر مجموعه ها

نظرسنجی های پزشکان و فراگیران نوشته شده توسط صفری
دفتر توسعه آموزش پزشكي(EDO) نوشته شده توسط صفری
معاون پژوهشي نوشته شده توسط صفری
شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت آموزشی معاونت آموزشی وپژوهشی