هسته پژوهش پرستاري

 

نام و نام خانوادگی:

معصومه قانع

سمت:

دبير هسته پژوهش

تحصيلات:

كارشناسي پرستاري

تلفن:

شماره مستقیم:

2380

36202008

پست الکترونیک:

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع جنوب شرقي

 

 

هسته پژوهش در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

بی گمان تفکر،مقدمه پژوهش است چرا که اگر تفکر نباشد نيازهای انسانها ناشناخته می ماند. امروز تمام آنان‌كه كم و بيش مطالعاتي در خصوص پژوهش دارندمعتقدند: «بدون تحقيق و تفحص نبايد تصميم گيری کرد». پژوهش بازوي نرم افزاري مديريت و نيروي محرک توسعه در تمامي حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است.اطلاع‌يابي و اطلاع‌رساني درست، زماني به طور منطقي و مطلوب محقق مي‌شود که زمينه‌ پژوهشي داشته باشد.بر اين مبنا لازم است هر كشوری برای رسيدن به توسعه متوازن و پايدار، در عرصه تحقيق و پژوهش يکه تازی کند تا بتواند با محقق ساختن رسالت نهایی پژوهش برای تصمیم سازی ،قله های ترقی را يکی پس از ديگری پشت سر نهد. اين مهم هم اكنون با گسترش فعاليت هاي هسته های پژوهشبا اهدافی مانند ايجاد مرجعی به منظور سازماندهی و هماهنگی فعاليتهای علمی – تحقيقاتی واحدهای ارائه دهنده خدمات، تقويت و ايجاد بنيه تحقيقاتی در پرسنل علاقمند واحدهای مربوط به منظور تحقق پژوهشهای کاربردی در زمينه سلامت مردم، امکان تجمع نيروهای علاقمند پژوهشگر و هماهنگ نمودن آنان در هسته ها به منظور ايجاد توانايی برتر در اجرای طرحهای تحقيقاتی، سوق دادن تحقيقات به امر کاربردی بودن آنان، نهادينه کردن پژوهش در امر خدمات از طريق مشارکت و تعامل مراكز بهداشتی درمانی با مراكز آموزشي و برقراری ارتباط سيستماتيک پژوهش در نظام خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه تشکيل و شروع به فعاليت نموده است.

 

نظامنامه پژوهشي هسته پژوهش پرستاري مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

تاريخچه: هسته پژوهش پرستاري مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) در پي هماهنگي با معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي از سال 1390 با توجه به ضرورتهاي موجود و احساس نياز به اجراي پژوهش هاي كاربردي در محيط بالين شروع به فعاليت نمود و مقرر شد.

 

ماده 1: هدف :

هدف از تاسيس هسته پژوهش پرستاري مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) كه از اين به بعد هسته پژوهش خوانده مي شود، عبارتست از توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي پژوهشي پرستاران و هدايت و حمايت از طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز برای كاهش فاصله آموزش هاي نظري با خدمات باليني، ارائه مراقبت هاي باليني اثربخش، كارآمد و حرفه اي با تمركز بر فرایندهای مرتبط با مديريت و آموزش پرستاري، برنامه ریزی، اجرا و ارزشيابي مداخلات پرستاري، جستجو و تدوين پروتكل ها و فرم هاي مراقبتي مبتني بر شواهد، رويكردهاي خودمراقبتي، توانمندسازي پرسنل و بيماران، ... و نهايتا ايجاد وحدت رويه براي پذيرش، رسيدگي، تصويب و نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي كاربردي مرتبط با پرستاري در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س).

 

ماده 2 : تعاريف

تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين نظامنامه به قرار زير مي باشد.

1/2- طرح پژوهشي : عبارتست از مجموعه فعاليتهاي اجرائي جهت تحقق يك ايده پژوهشي كه در قالب پيشنهاديه ( پروپوزال ) ارائه و حاوي كليه اطلاعات مربوطه اعم از بيان اهميت مسأله ، اهداف ، روشها ، مدت اجراي طرح ، هزينه ها و .....(طبق چارچوب پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) مي باشد.

2/2- مجري ( پژوهشگر ) : سرپرست و مسئول اجرائي طرح پژوهشي است كه شخصاً و يا به نمايندگي از يك سازمان ، موسسه و .... نسبت به انجام كامل آن طرح متعهد مي شود.

3/2-ناظر : فرد يا افراد صاحبنظر در زمينه موضوع طرح پژوهشي مي باشند كه از سوي كميته علمي هسته پژوهش به منظور نظارت مستمر بر حسن اجراي آن طرح از مرحله شروع تا خاتمه طرح انتخاب مي شوند.

4/2-مشاور يا مشاوران علمي: عبارت است از افراد صاحب نظر و متخصص در موضوع طرح پژوهشي كه از سوي مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي، اعلام نظر و راهنمايي جهت حسن اجراي طرح در كليه مراحل( از تعيين عنوان و پيشنهاديه تا تهيه گزارش و ارائه مقالات مستخرج ازطرح براي تسويه كامل طرح) به عنوان همكار اصلي طرح انتخاب مي شوند.

 

ماده 3: مراحل پيشنهاد ی طرح های هسته پژوهش:

1/3- هسته پژوهش با در نظر گرفتن نيازها و پتانسيل هاي بالقوه موجود در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) سياستها و اولويتهاي پژوهشي خود را در حوزه هاي آموزش، بالين ومديريت در پرستاري را هر 5 سال تدوين و جهت بررسي و تصويب به مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ارسال مي نمايد.

2/3- مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی بر اساس قوانين ، دستورالعملها و نظرات كارشناسي ، سياستهاي و اولويتهاي پژوهشي ارائه شده را تصويب مي نمايند.

3/3- هسته پژوهش با لحاظ نمودن سياستها و اولويتهاي پژوهشي، نسبت به تدوين عناوین پژوهش های کاربردی در حوزه خود اقدام می نماید.

4/3- هسته پژوهش پيشنهادهای طرح های تحقيقاتي مرتبط با اولویتها و عناوين پيشنهادي اين مركز را از علاقمندان به همکاری هاي پژوهشي دریافت و به مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ارسالمی نماید تا پس از بررسيهاي كارشناسي و اصلاحات مورد نياز بزاي آغاز مراحل اجرايي تصويب گردد.

5/3- هسته پژوهش پس از تصویب طرح با پيشنهاد مشاور، تعيين ناظر و دريافت گزارش های 6 ماهه، بر اجرای کامل پژوهش های مصوب، نظارت می کند.

 

ماده 4 : انتخاب پژوهشگر و عقد قرارداد پژوهشي

1/4- انتخاب پژوهشگر جهت اجراي طرحها بنابه صلاحديد هسته پژوهش از دو طريق انجام مي گيرد:

الف ) برگزاري فراخوان : در اين روش طرح هاي پژوهشي مورد نظر از طريق سايت هسته پژوهش و همچنين مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و ماماییبه اطلاع عموم علاقمندان مي رسد. از كليه پژوهشگران واجد شرايط جهت ارائه پروپوزال دعوت بعمل مي آيد و پروپوزالهاي واصله در كارگروه هاي تخصصي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و پروپوزال برتر انتخاب و جهت عقد قرارداد به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) معرفي مي گردد.

ب ) انتخاب مجري : با عنايت به تجارب هسته پژوهش و مركز تحقيقات پرستاري از عملكرد مجريان طرحهاي تحقيقاتي ، از مجري داوطلب یا منتخب دعوت و پس از اخذ پروپوزال و بررسي آن در كميته هاي تخصصي رعايت ضوابط، مجري برتر انتخاب و جهت عقد قرارداد به دستگاه مربوطه معرفي مي گردد.

تبصره 1 : پروپوزالهاي ارائه شده مي بايستي استانداردهاي علمي رايج را در خصوص اطلاعات مندرج در آن رعايت نموده و آناليز كامل هزينه هاي مورد نظر را بيان نموده باشند.

تبصره 2 : مجريان منتخب نبايد بيش از دو طرح را همزمان در دست اجرا داشته باشند و طرح مازاد بر دو طرح را زماني مي توانند عقد قرارداد و اجرا نمايند كه حداقل دو سوم اجراي طرحهاي در دست اجرا را انجام داده باشند. عدم رعايت اين تبصره از سوي مجري موجب فسخ قرارداد، استرداد وجوه دريافتي و جبران ضرر و زيان وارده بر اساس قوانين مدني خواهد بود.

تبصره 3: مجري (پژوهشگر اصلی) طرحهاي تحقيقاتي كاربردي مي بايستي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس ) يا بالاتر و لاين تحقيقاتي در زمينه موضوع مورد نظر باشد.

 

ماده 5 : اجراي طرح پژوهشي:

1/5- مجري به محض دريافت دستور شروع پروژه، مي بايستي اجراي آن را شروع و در زمانبندي مطروحه در قرارداد و پروپوزال برابر شرح خدمات پيش بيني شده نسبت به اجراي آن اقدام و در مدت زمان منتهي به تاريخ اتمام مراحل مربوطه نتيجه اقدامات را جهت اعلام نظر نهايي هر مرحله به ناظر طرح ارائه و برای ارائه مدارک برای تسویه طرح(تدوین مقاله)اقدام نمايد . پس از تائيد گزارش نهايي و مستندات توسط اعضای اصلی هسته پژوهش طبق ضوابط و مقررات موجود طرح براي تسويه حساب معرفي مي گردد. 2/5- مجري مكلف است پس از تائيد نهايي، ظرف بيست روز طرح پژوهشي انجام يافته را در چهار جلد صحافي شده بانضمام دو سري از مقاله و سي دي مربوطه به هسته پژوهش تحويل نمايد.

  

ماده 6 : نظارت بر حسن اجراي طرح هاي پژوهشي: 

1/6- ناظر مي بايستي واجد شرايط ذيل باشد:

الف ) از نظر تحصيلي هم سطح يا بالاتر از مجري طرح باشد.

ب ) تحصيلات و تجارب آموزشي يا پژوهشي ايشان منطبق با موضوع طرح پژوهشي باشد .

ج ) حتي الامكان از محیط پژوهش انتخاب شود.

 

ماده 7 : استفاده از نتايج طرح هاي پژوهشي كاربردي

باتوجه به كاربردي بودن طرح هاي مورد نظر در چهارچوب اين نظامنامه، هسته پژوهش مكلف است هر سال يك بار با جمع بندي نتايج و پيشنهادهاي طرح هاي پژوهشي پايان يافته، مستندات مربوطه را به تفكيك حيطه هاي مديريت،آموزش و خدمات پرستاري، جهت بكارگيري اين دستاوردهاي پژوهشي، به مسؤولان و مدیران پرستاری،سرپرستاران بخش هاي مرتبط در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) و معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي اصفهان و معاونت درمان منعكس نمايند.

 

 

 

 

وظايف هسته پژوهش

1.    نياز سنجي پژوهش هاي كاربردي و پايه ريزي پژوهش ها ي هدفمند
2.    تعيين اولويت ها و عناوین پژوهش های کاربردی بر مبناي نيازسنجي در حوزه هاي مربوطه و ارسال نتايج به واحد مديريت و برنامه ريزي
3.    درخواست ابلاغ براي اعضا و جلب
4.    بررسي راه كارهاي تعامل با دانشگاه و مراكز تحقيقاتي درحوزه هاي مربوطه
5.    پيشنهاد برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و برنامه هاي حمايتي در حوزه هاي مربوطه
6.    هماهنگي شركت پرسنل در كارگاه ها و كلاس هاي  روش تحقيق
7.    به روزرساني لينك مرتبط با هسته پژوهش در سايت مركز
8.    دریافت پیشنهاد طرح از مجری و بررسی اولیه
9.    ارسال پیشنهاد طرح برای معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي و اعلام نظرات داوران  به مجری طرح
10.    پیشنهاد همکار و مشاور طرح با مشارکت مجری و مركز تحقيقات پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي
11.    تعیین ناظر و پی گیری گزارشات 6 ماهه   جهت نظارت برحسن اجراي طرح تا زمان تسويه كامل
12.    ارائه گزارش و مستندات طرح برای تاییدیه و تسویه نهایی
13.    جمع بندي سالانه نتايج و پيشنهادهاي طرح هاي پژوهشي پايان يافته
14.    انعكاس نتايج و پيشنهادهاي طرح هاي پژوهشي پايان يافته به تفكيك حيطه هاي مديريت، آموزش و خدمات پرستاري به مسؤولان(معاون آموزش و پژوهش)،مدیران پرستاری و سرپرستاران بخش هاي مرتبط در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)؛  معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي علوم پزشكي اصفهان و  معاونت درمان.

 

اعضای اصلی و ناظران هسته پژوهش پرستاري مركز آموزش درماني الزهرا در سال 1391

  

خانم  مهناز رحماني منش

رئيس هسته پژوهش

خانم  فروزان عبدالهي

سوپروایزر آموزشی
خانم  افسانه پير نيا سوپروایزر آموزشی
آقاي محمود نصر اصفهاني

دبير كميته (شوراي پژوهش)

خانم زرين تن ساز سوپروایزر آموزشی
خانم معصومه قانع عضو هسته
خانم محبوبه محمدي عضو هسته
ژاله صادقيان عضو هسته
مريم اقتداري عضو هسته
اكرم يزداني عضو هسته
مهري عبدالهي عضو هسته

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بخش هاي موجوددر صفحه هسته پژوهش مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

  1.  اطلاع رساني صورت جلسات و مصوبات 
  2. کارگاهها ي مورد نياز برای توانمندی پژوهشگران و مجریان طرح ها
  3. آشنايي اوليه با انواع روش هاي پژوهش (پيوست 1)
  4. عناوين پيشنهادي براي طرح هاي پژوهشي کاربردي  هسته پژوهش پرستاري مركز الزهرا (س)
  5. طرح هاي  پژوهشي مصوب در حال اجرا در مركز

 

 

طرح هاي  پژوهشي مصوب در حال اجرا در مركز :

1.

2.

3.

4.

5.

 

طرح های پژوهشي پايان يافته(خلاصه طرح، روش اجرا ، نتايج نهايی و پيشنهادهاي كاربردي)

 

1-  بررسی مقایسه ای عوامل خطر احتمالی انومالی های صورت در کودکان مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی الزهراء (س)اصفهان در سال1388 باهمكاري مرکز تحقیقات علوم پرستاری و مامایی

2-  بررسی گروه های خونی و RH با آنو مالی های مادر زادی کودکان در بخش جراحی اطفال سال1388

3-  بررسي فراواني نسبي كمر درد در بين كادر پرستاري شاغل در مركز پزشكي الزهرا(س) ‌و تعيين عوامل موثر يا خطر ساز بر آن در سال 1389

 

فرم پيش نويس طرحهای تحقيقاتی

 

فرم پيش نويس طرحهای تحقيقاتی

دستور العمل نگارش گزارش نهايی

فرم عقد قرارداد طرح های تحقيقاتی

فرم نظارت طرح های تحقيقاتی

فلوچارت کارشناسی طرح ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لينك ها ي  مفيد پيشنهادي براي صفحه هسته پژوهش مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

 

- پورتال منابع الکترونیکی پزشکی

- بانك مقالات علوم پزشكي

 - لیست دانشگاه ها و مراكز علمي تحقيقاتي

 - پايگاه اطلاعات علمي

- بانك ايده سلامت

- پورتال دولت الكترونيك

 - مركز اطلاعات داروئي

- ساير لينک های مفید

 

پيوست ها

روشها و اصول تحقيق

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان مديريت خدمات پرستاری هسته پژوهش پرستاري