مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

 با توجه به اهمیت اثر بخشی یادگیری از خطاها در راستای اصلاح فرایندها و افزایش کیفیت خدمات درمانی ،فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی طراحی گردیده است .محتویات فرم مذکور صرفا توسط کارشناس مسئول حاکمیت بالینی قابل دسترسی است و کاربر دیگری قابلییت دسترسی به آن را ندارد ،لذا با اطمینان از عدم استفاده ناصحیح از اطلاعات ارسالی خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه و تکراری در بیمارستانها ، خطاهایی را که در محیط کاری خود مشاهده می نمائید در فرم ذیل وارد و ارسال نمائید .از همکاری و احساس مسئولیت شما ، صمیمانه قدردانی می نماییم.

 

لطفا فرد حادثه دیده را مشخص نمایید:

patient5               molaghat11                karkonan3      

  

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان مديريت خدمات پرستاری بخش های بالینی معاونت درمان معاونت درمان گزارش حوادث پزشکی