شوراها و اخبار هاي معاونت درمان

اعضای شورای درمان:
دکتر سعید عباسی ( معاون درمان ) دکتر مهدی کاظمی ( مدیر درمان )
احمد زارعي ( سرپرست اداره خدمات پرستاری) ریحانه ماهر ( کارشناس ارشد معاونت درمان )
شیما صفازاده ( سوپروایزر آموزشی اورژانس )
بهجت طاهری دولت آبادی ( کارشناس ارشد برون سپاری )
دکتر سيد مهدي ابطحی ( رئیس اداره تجهیزات پزشکی ) زرین تن ساز ( سوپروایزر آموزشی )
دکتر رضا حیدری ( رئیس گروه مراقبتهای دارویی ) فروزان عبدالهي ( سوپروايزر آموزشي )
فريده نقشينه ( سوپروايزر سونوگرافي و راديولوژي ) معصومه منتظري (سوپروايزر مامائي )
منيژه متقي ( سوپروايزر MRI ) محمد رحيمي هلق ( مدير تخت ها )
شهباز شيباني ( مسئول فني واحد توانبخشي ) آرزو پورداد ( سوپروايزر كنترل عفونت )
محسن نصر ( سوپروايزر آزمايشگاه پاتولوژي ) سيد مصطفي هوشياري ( سوپروايزر آزمايشگاه كلينيكال )
مهناز كدخدائي ( سوپروايزر بانك خون ) مريم رحيميان ( رابط اعتباربخشی زیرمحورهای مراقبت های اورژانس و بیهوشی و جراحی )

 

جلسات شورای درمان:

-در روز يكشنبه 98/10/22، هجدهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بيماران صعب العلاج و مشكلات سامانه Med Care، با حضور صاحبان فرآيند، مسئول واحد مددكاري، سرپرست اداره مدارك پزشكي، سرپرستار بخش دياليز صفاقي، سوپروايزر ژنتيك و نمايندگان بخش هاي پيوند اعضاء، همودياليز، پاتلوژي و كارشناس نظارت بر خدمات پشتيباني برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه 98/10/8، هفدهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بررسي آمار رضايت با ميل شخصي، بررسی و ارائه راهكار براي مشكلات اتاق عمل پوست و با حضور اعضاء شوراي درمان، رییس محترم گروه ارزیابی عملکرد سازمانی، سرپرست محترم اداره مدارک پزشکی، سرپرستار محترم درمانگاه پوست برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه 98/9/10، شانزدهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بررسی مشكلات و مسائل مربوط به حوزه پاراكلينيك و بخش منتخب 1، با حضور اعضاء شوراي درمان و سرپرستار بخش مربوطه برگزار گرديد.

 -در روز يكشنبه 98/8/26، پانزدهمين جلسه شوراي درمان، به صورت اورژانسي در خصوص مديريت بحران بيمارستان و اطلاع رساني هاي لازم جهت آماده باش و تامين نيرو كافي در شيفت هاي مختلف با حضور اعضا شوراي درمان برگزار گرديد.

 -در روز يكشنبه 98/8/12، چهاردهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بررسی پروتکل زنان باردار اورژانسی با حضور اعضاي شوراي درمان برگزار گرديد.

 -در روز يكشنبه 98/7/28، سيزدهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص راه اندازي درمانگاه آموزش به بيماران ريوي، با حضور معاون درمان، رئيس بخش ريه، نماينده گروه پرستاري و اعضاي شوراي درمان برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه 98/7/21، دوازدهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بررسي مشكلات مربوط به درمانگاه، با حضور معاون درمان، نماينده معاونت پشتيباني، مدير خدمات آموزشي، مسئول درمانگاه و اعضاي شوراي درمان برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه 98/6/24، يازدهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص راه اندازی کلینیک آموزش سلامت قلب و حل مشکلات درمانگاه، با حضور اعضاء شوراي درمان و رئيس بخش قلب، خانم خيرالهي (عضو هيئت علمي گروه پرستاري) و سرپرستار درمانگاه مركز، برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه 98/5/27، دهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بررسي مشكلات واحد اكو با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و مسئول واحد اكو مركز برگزار گرديد.
-در روز يكشنبه مورخ 98/5/6، نهمين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات واحدهاي پاراكلينيك، با حضور اعضاء جديد محترم شوراي درمان مركز، برگزار گرديد.
-در روز يكشنبه مورخ 98/4/16، هشتمين جلسه شوراي درمان در خصوص plan واگذاري پزشك قانوني مركز و بسته خدمات پزشك عمومي،  با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس اداره درآمد مركز، برگزار گرديد.
-در روز يكشنبه 98/3/26، هفتمين جلسه شوراي درمان، به منظور بررسي وضعيت و رسيدگي به شكايت همراهان بيمار بستري در بخش عفوني ، با حضور اعضاء محترم شوراي درمان، مدير خدمات آموزشي، بازرس، مسئول تيم پانسمان زخم و مدير تخت هاي مركز، برگزار گرديد.
-در روز يكشنبه 98/3/19، ششمين جلسه شوراي درمان، در خصوص بررسي مشكلات ساختمان سلامت مركز، با حضور اعضاي محترم شوراي درمان، طرف قرارداد و مسئول درمانگاه گوارش ساختمان سلامت، برگزار گرديد.
-در روز یکشنبه مورخ 98/3/12، پنجمین جلسه شوراي درمان، در خصوص راه اندازی واحد نظارت بر درمان با حضور اعضای محترم شورای درمان برگزار گردید.
-در روز يكشنبه مورخ 98/2/29، چهارمين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات خون هاي برگشتي از بخش جراحي زنان و اصلاح فرآيند ارائه خدمت به بيماران مراجعه  كننده به درمانگاه جهت تزريق دارو (با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و سرپرست مديريت و برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد، رؤساي بخشهاي بيهوشي و زنان، مسئول فني بانك خون، سرپرستاران اتاق عمل الكتيو و بخش نوزادان، تشكيل گرديد.
-در روز يكشنبه مورخ 98/2/22، سومين جلسه شوراي درمان، در خصوص مشكلات بخشهاي روانپزشكي و دي كلينيك قبل از عمل (با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس بخش روانپزشكي، سرپرستاران بخشهاي روانپزشكي، دي كلينيك قبل از عمل و اتاق عمل الكتيو، برگزار گرديد.
-در روز يكشنبه مورخ 98/1/25، دومين جلسه شوراي درمان، با موضوع ( مشكل اتاق عمل با سرويس محترم بيهوشي ) با حضور اعضاء محترم شوراي درمان و رئيس محترم بخش بيهوشي(آقاي دكتر آقاداوودي) برگزار گرديد.
-در روز يكشنبه مورخ 98/1/18، اولين جلسه ي شوراي درمان، با موضوعات، احراز هويت و پيگيري لازم از جعل اسناد بيماران معرفي شده به واحدهاي پاراكلينيك جهت انجام اقدامات تشخصي، طرح مشكلات سرويس بيهوشي اتاق عمل با كادر پرستاري مركز و پيشنهاد تشكيل جلسه اي در رابطه با حل اين مشكلات مذكور و تجميع اتاق عمل اورژانس با اتاق عمل الكتيو تشكيل گرديد.

 

                                                                            اخبار معاونت درمان:

در روز سه شنبه مورخ 98/9/12، جلسه اي در خصوص بررسي مشكلات مربوط به بيماران داراي زخم ( فشاري، پاي ديابتي و زخم عروقي ) و مديريت آنها با حضور معاون
درمان، مدير خدمات آموزشي، مدير پرستاري، مدير گروه جراحي، رئيس بخش عفوني، رئيس بخش جراحي مردان، مسئول واحد آموزش سلامت و كارشناس معاونت درمان مركز، برگزار گرديد.

-در روز پنجشنبه 98/8/30، جلسه اي در خصوص مشكلات واحد آنژيوگرافي با حضور معاون درمان و كارشناس برونسپاري، نماينده معاونت پشتيباني، مدير پرستاري،

كارشناس واحد كنترل عفونت، مدير تخت هاي بيمارستان و مسئول انبار مركز برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه 98/8/12، جلسه اي پيرامون مشكلات اعزام هاي خارج از استان با حضور صاحبان فرايند برگزار گرديد.  

-در روز چهارشنبه 98/7/30، جلسه اي در خصوص مشكلات بيماران سرويس فك و صورت و جراحي پلاستيك با حضور معاون درمان، مدير خدمات پرستاري، رئيس بخش
جراحي پلاستيك و نماينده پرستاري برگزار گرديد.

-در روز دوشنبه مورخ 98/7/22، جلسه اي در خصوص مادران باردار پيچيده داخلي با حضور معاون درمان، معاون آموزشي، مدير آموزشي، مدير خدمات پرستاري، مدير گروه

و رئيس بخش زنان و كارشناس ارشد برونسپاري برگزار گرديد.

-در روز پنجشنبه مورخ 98/6/21، جلسه اي در خصوص سامانه ثبت اطلاعات بيماران سرطاني با حضور معاون درمان، مدير خدمات پرستاري، مسئول واحد مددكاري،سوپروايزر
پاتولوژي، مسئول فني داروخانه مركزي، مسئول واحد مدارك پزشكي، سرپرستاران بخش هاي دي كلينيك شيمي درماني، زنان و هماتولوژي و كارشناس ارشد معاونت درمان
برگزار گرديد.

-در روز چهارشنبه 98/5/30، جلسه اي در خصوص مشکلات گروه زنان و رادیولوژی در انجام سونوگرافی زنان و MRI اورژانسی، با حضور معاون درمان، مدير درمان، مدير
خدمات پرستاري، رؤساي بخش هاي نورولوژي، راديولوژي، زنان و دستياران ارشد گروههاي زنان و راديولوژي، سرپرست گروه راديولوژي، سوپروايزران  MRI، راديولوژي،
سونوگرافي و كارشناس ارشد برون سپاري برگزار گرديد.

-در روز دوشنبه 98/5/28، جلسه اي در خصوص طولاني بودن زمان ناشتا ماندن اطفال جهت اعمال جراحي با حضور معاون درمان، مدير درمان، رئيس بخش بيهوشي،
سرپرستار اتاق عمل الكتيو، سرپرستار دي كلينيك قبل عمل، كارشناس ارشد برونسپاري و خانم دكتر عسگري(متخصص گوش و حلق و بيني برگزار گرديد.

-در روز يكشنبه مورخ 98/2/15، جلسه اي در خصوص بررسي مشكلات بيماران بخش هاي NICU داخلي و جراحي نوزادان با حضور آقاي دكتر مسيح صبوري(مشاور رئيس
دانشگاه در حوزه آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي)، رئيس بخش جراحي اطفال، رئيس بخش نوزادان، گروه اطفال، آقاي دكترمحمدي زاده، (عضو هيات علمي گروه اطفال
رئيس بخش بيهوشي و اعضاء شوراي درمان مركز، تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون بيماران نيازمند خدمات تنفسي در هر دو بخش، بررسي كريكولوم آموزشي
گروه ها، پيشنهادات و راهكارها ارائه و مورد بررسي قرار گرفت.

-در روز دوشنبه مورخ 98/1/19، جلسه اي در خصوص اعزام بيماران كانديد پيوند به بيمارستان نمازي شيراز با حضور صاحبان فرآيند ( معاون درمان، مدير درمان، مدير
پرستاري و آقاي دكتر پيمان اديبي عضو هيئت علمي گروه گوارش )، تشكيل گرديد.

-در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22، با توجه به مشكلات عديده در ارتباط با بيماران زنداني، جلسه اي در اين راستا با حضور نماينده زندان ها و مسئولين مركز تشكيل

گرديد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان اخبار معاونت درمان