رفتن به محتوای اصلی
x

کتابخانه

نام و نام خانوادگی:

مینا طاهری

taheri

سمت:

مسئول واحد کتابخانه

تحصيلات:

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:

شماره مستقیم:

2579-2580

6245003

پست الکترونیک:

mtaheri79@gmail.com 

پست الکترونیک کتابخانه:

alzahralib1@gmail.com

آدرس وبسایت کتابخانه :

 https://centlib.mui.ac.ir/alzahra/news

مسير دستيابی دفتر:

طبقه زیرزمین - ضلع شمالی شرقي