رفتن به محتوای اصلی
x

اداره خدمات پشتیبانی

نام و نام خانوادگی:

محسن موفق

سمت:

سرپرست اداره خدمات پشتیبانی

تحصيلات:

كارشناسي ارشد روان شناسی عمومی

تلفن:

شماره مستقیم:

پست الکترونیک:

2017-2018 

 36201500

m_movafagh@alzahra.mui.ac.ir

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ورودي يك