رفتن به محتوای اصلی
x

امور حقوقی

 

نام و نام خانوادگی:

امين قهرماندوست

 

سمت:

مسئول امور حقوقي و بازرسی

تحصيلات:

 كارشناسي ارشد حقوق

تلفن:

شماره مستقیم:

2014

38222014

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي- امور اداری

 

  تعریف:

اين شغل دربرگيرنده پست هاي سازماني است كه متصديان آنها انجام امور حقوقي از قبيل تهيه و تنظيم لوايح قانوني، تصويب نامه ها، اساسنامه ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي، رسيدگي به پرونده ها و دعاوي اداري، استخدامي و مسائل مرتبط به حقوق كار بين كارگر و كارفرما، امور ورشکستگان، اتباع خارجي و نظاير آن را بر عهده داشته يا طرح ريزي، هماهنگي و سرپرستي قسمتي از فعاليت هاي فوق را عهده دار مي باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

 جمع آوري و بررسي و تنظيم اطالعات جهت استفاده در متن لوايح دفاعيه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در مراجع صالحيتدار

- جمع آوري، بررسي و تنظيم اطالعات جهت ارايه نظرات و آراي مشورتي در پاسخ پرسش هاي به عمل آمده از طرف واحدها يا مقامات دولتي در زمينه مسايل حقوقي

- جمع آوري، بررسي و تنظيم اطالعات جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني، طرح تصويب نامه ها، اساسنامه ها و آيين نامههاي مورد نياز

- تهيه متن قراردادهاي منعقده

- تهيه دستور جلسات و صورتجلسات

- شركت در جلسات، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي و رد و يا قبول آن -

ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع و ارگان هاي مربوط -

تفکيك عرايض و شکايات واصله از مراجع ذي ربط و ارجاع به واحدها يا كميته هاي تخصصي مربوط

- رسيدگي به شکايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوط و اعالم پاسخ به شاكي يا سازمان ارجاع كننده

- همکاري و اقدام در تهيه آرشيو حقوقي و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات

- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي

- صدور دستور تأمين يا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوري منافع و تقسيم بين طلبکاران

- اقدام در مورد تصفيه تركه ورشکستگان بالوارث، تركه اتباع خارجي و نظاير آن

- بازرسي درباره كيفيت اشتغال اتباع بيگانه و كشف موارد تخلف از مقررات مربوطه

- انجام امور قضايي بين المللي)استرداد، تعاون قضايي، تنظيم قراردادهاي قضايي و نظاير آن(

- تهيه گزارش از پرونده هاي محکومين جهت ارايه به مقامات و مراجع مربوط

اطلاعات تماس

ایران / اصفهان کدپستی:75731-81746

-----------------------