رفتن به محتوای اصلی
x

درمانگاه

* مشاهده برنامه درمانگاههای مرکز

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد سالکی

سمت:

رئیس بخش

تحصيلات:

متخصص طب ورزش - استاديار

پست الکترونیک:

drsaleki@yahoo.com

  

نام و نام خانوادگی:

سید فخرالسادات حسینی

سمت:

سرپرستار

تحصيلات:

کارشناس پرستاری

تلفن:

2359

مسير دستيابی :

درب جنوبي