رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر گروهها

  

 

نام گروه

منشی گروه

تلفن تماس

ارتوپدی + طب اورژانس

خانم جعفری

38222539

ارولوژی+ پوست

خانم آشوری

38222563

بیهوشی

خانم مظاهری

38222532

جراحی + جراحی پلاستیک

خانم بهرامی

38222533

جراحی اعصاب+ طب فیزیکی

خانم رنجبر

38222529

رادیولوژی

خانم نوری

38222530

زنان

خانم دانشور

38222528

داخلی

خانم خدایار

38222561

داخلی

خانم باغبان

38222534

داخلی

خانم سعیدی

38222598

داخلی اعصاب

خانم محسن پور

38222541

عفونی

خانم فقیهی

38222618

فک و صورت + ENT

خانم نصیری

38222597

آموزش پرستاری و مامایی

خانم نوری زاده

38222597