رفتن به محتوای اصلی
x

اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی:

دكتر محمد سالكي

drsaleki

سمت:

مدیر خدمات آموزشی

تحصيلات:

متخصص طب ورزش - استاديار

تلفن:

شماره مستقیم:

2542-2531

6692174

پست الکترونیک:

drsaleki@yahoo.com

مسير دستيابی دفتر:

ورودي سه - زيرزمين