رفتن به محتوای اصلی
x

درمانگاه

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد سالکی

 

سمت:

رئیس بخش

تحصيلات:

متخصص طب ورزش - استاديار

پست الکترونیک:

drsaleki@yahoo.com

* مشاهده برنامه درمانگاههای مرکز

نام و نام خانوادگی:

هاجر باوند سوادکوهی

 

سمت:

سرپرستار

تحصيلات:

کارشناس پرستاری

تلفن:

2359

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی :

درب جنوبي