رفتن به محتوای اصلی
x

کتابخانه

* ورود به لینک کتابخانه الزهرا در Centlib

ورود به نرم افزار کتابخانه

* ورود به نرم افزار کتابخانه دیجیتال

* ورود به کتابخانه مرکزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

مینا طاهری

 

سمت:

مسئول واحد کتابخانه

تحصيلات:

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:

شماره مستقیم:

2579-2580

031-38222579

پست الکترونیک:

mtaheri79@gmail.com 

mtaheri79@azh.mui.ac.ir

پست الکترونیک کتابخانه:

alzahralib1@gmail.com

آدرس وبسایت کتابخانه :

 https://centlib.mui.ac.ir/alzahra/news

مسير دستيابی دفتر:

طبقه زیرزمین - ضلع شمالی شرقي