رفتن به محتوای اصلی
x

Introduction

معرفی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

آموزش پرینت یا خروجی گرفتن از برنامه زمان بندی

آموزش تفویض اختیار در برنامه کسرا

آموزش کار با برنامه زمان بندی در سامانه تردد کسرا (برای مسئولین)

آموزش کار با کاردکس در سامانه تردد کسرا

آموزش کار با کارکرد روزانه در سامانه تردد کسرا

آموزش کار با کارکرد ماهانه در سامانه تردد کسرا