رفتن به محتوای اصلی
x

بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی مسئول واحد: هاجر فداییفدایی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت

شماره تماس:36282012

شماره  داخلی:2012

مسیر دستیابی: ورودی1 طبقه همکف دفتر ریاست

Email:fadaei_2961@yahoo.com

نام و نام خانوادگی کارشناس واحد:  مهلا اسلامی فرداسلامی فر

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس 36282011

شماره داخلی:2011

Email:mahlaeslamifard@gmail.com

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت :

1-.مشاركت در طراحي، توسعه، استقرار و بروزرساني برنامه استراتژيك بيمارستان مبتني بر مدل هاي علمي

2-  تدوين برنامه هاي عملياتي در راستاي اهداف استراتژيك و سند چشم‌انداز مركز  

3- نظارت بر برنامه های عملیاتی تدوین شده سایر واحدها و  همکاری در پایش پیشرفت برنامه عملیاتی  بیمارستان  بصورت 6 ماهه

3. محاسبه اثربخشی کمیته های مرکز بصورت فصلی و ارائه نتایج کمیته های مرکز در شوری معاونین با هدف بررسی  علل عدم تحقق مصوبات کمیته ها و بررسی راهکار جهت افزایش اثربخشی کمیته ها

4- مطالعه دستورالعمل ها و قوانین با هدف استقرار سنجه های اعتبار بخشی در  واحدای اداری و پشتیبانی بیمارستان  و همکاری در  پياده سازي و اجراي سنجه هاي اعتباربخشي سایر بخشها و واحدهای بیمارستان

5-تدوين  برنامه هاي بهبود كيفيت  واحدهای اداری و پشتیانی مرکز و پیگیری تدوین برنامه های بهبود کیفیت بخشهای درمانی و آموزشی از رابطین بخشها

6- شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف در راستاي اصلاح و بهبود روشها و فرايندهاي انجام كار در مركز

7- طراحي، تدوين فرايندهاي اصلي در مركز و  در صورت لزوم اصلاح فرآیندها با  همکاری با صاحبان فرآیند

8- تجزيه و تحليل شاخصهای برنامه های بهبود کیفیت  با كمك اعضاي كميته سنجش و پايش كيفيت

9- برنامه ريزي و مشاركت در تنظيم برنامه هاي مقابله با بحران مركز با همكاري رئيس گروه ارزيابي عملكرد

10-  تدوين خط مشي ها واحد بهبود کیفیت و همکاری جهت تدوین خط مشی سایر واحدها

11- همكاري در آموزش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني

12- انجام طرح هاي تحقيقاتي متناسب با نياز مركز

14- بررسی اثربخشی واحدها و بخشهای بیمارستان

15- همکاری با واحد EDO بیمارستان در خصوص بهبود فرآیندهای آموزشی

16- آشنایی با  چگونگی محاسبه بهینه سازی فضاهای آموزشی درمانی بخشهای مرکز