رفتن به محتوای اصلی
x
نام و نام خانوادگی سمت واحد/ بخش مدیریت معاونت تلفن ورودی طبقه
روح اله صفری مسئول حضور و غیاب خدمات پشتیبانی توسعه 2021 3822 031 ورودی یک همکف
فروغ موسوی خواه سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی خدمات پشتیبانی توسعه 2017 3822 031 ورودی یک همکف
منیژه نصر اصفهانی سرپرست مدیریت خدمات پرستاری پرستاری درمان 2080 3822 031 ورودی یک همکف
مجید مسعودی مرغملکی کارمند روابط عمومی سایر توسعه 2010 3822 031 ورودی یک همکف