مقاله ها

امور حقوقی و بازرسی

نام و نام خانوادگی:

امين قهرماندوست

 

سمت:

مسئول امور حقوقي و بازرسی

تحصيلات:

 كارشناسي ارشد حقوق

تلفن:

شماره مستقیم:

2014

6281600

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

 

  تعریف:

اين شغل دربرگيرنده پست هاي سازماني است كه متصديان آنها انجام امور حقوقي از قبيل تهيه و تنظيم لوايح قانوني، تصويب نامه ها، اساسنامه ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي، رسيدگي به پرونده ها و دعاوي اداري، استخدامي و مسائل مرتبط به حقوق كار بين كارگر و كارفرما، امور ورشکستگان، اتباع خارجي و نظاير آن را بر عهده داشته يا طرح ريزي، هماهنگي و سرپرستي قسمتي از فعاليت هاي فوق را عهده دار مي باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

 جمع آوري و بررسي و تنظيم اطالعات جهت استفاده در متن لوايح دفاعيه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در مراجع صالحيتدار

- جمع آوري، بررسي و تنظيم اطالعات جهت ارايه نظرات و آراي مشورتي در پاسخ پرسش هاي به عمل آمده از طرف واحدها يا مقامات دولتي در زمينه مسايل حقوقي

- جمع آوري، بررسي و تنظيم اطالعات جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني، طرح تصويب نامه ها، اساسنامه ها و آيين نامههاي مورد نياز

- تهيه متن قراردادهاي منعقده

- تهيه دستور جلسات و صورتجلسات

- شركت در جلسات، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي و رد و يا قبول آن -

ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع و ارگان هاي مربوط -

تفکيك عرايض و شکايات واصله از مراجع ذي ربط و ارجاع به واحدها يا كميته هاي تخصصي مربوط

- رسيدگي به شکايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوط و اعالم پاسخ به شاكي يا سازمان ارجاع كننده

- همکاري و اقدام در تهيه آرشيو حقوقي و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات

- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي

- صدور دستور تأمين يا فروش اموال ورشکستگان و جمع آوري منافع و تقسيم بين طلبکاران

- اقدام در مورد تصفيه تركه ورشکستگان بالوارث، تركه اتباع خارجي و نظاير آن

- بازرسي درباره كيفيت اشتغال اتباع بيگانه و كشف موارد تخلف از مقررات مربوطه

- انجام امور قضايي بين المللي)استرداد، تعاون قضايي، تنظيم قراردادهاي قضايي و نظاير آن(

- تهيه گزارش از پرونده هاي محکومين جهت ارايه به مقامات و مراجع مربوط

شرایط احراز

: 1 -تحصیالت و معلومات: گواهينامه كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و يا همتراز در يکي از رشته هاي تحصيلي حقوق، حقوق قضايي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق كيفري و جرم شناسي، علوم جزا و جرم شناسي، علوم قضايي، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق خصوصي، معارف اسالمي و حقوق، حقوق خصوصي، حقوق عمومي، الهيات و معارف اسالمي) فقه و مباني حقوق اسالمي(، حقوق بين الملل، علوم اسالمي) حقوق اسالمي، كيفر و جرم شناسي، فقه و مباحث حقوق اسالمي (، حقوق اسالمي،حقوق كنسولي، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي، فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي، فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي، فقه و حقوق جزاي اسالمي، حقوق بين الملل عمومي، فقه قضايي، قرآن و علوم) حقوق(، مديريت اصالح و كيفر هاي قضايي) مديريت جزا و كنترل هاي قضايي(، مديريت دادگستري

. 2 -مهارت: توانايي تجزيه و تحليل، تفسير و قضاوت، تشخيص، گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب

3 -دوره های آموزشي: آيين نگارش حقوقي، آشنايي با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تنظيم قراردادهاي حقوقي، آشنايي با مسئوليت هاي مدني و كيفري كاركنان دولت

شما اینجا هستید: صفحه اصلی